• Română
  • English
✓ Cele mai multe date de contact ✓ La cel mai mic pret

Activity Domains CAEN NACE SIC PKT list

Activity Domains CAEN NACE SIC PKT listActivity Domains CAEN NACE SIC PKT

Search and find easily the desired domain

Activity Domains CAEN NACE SIC PKT list updated

You can select your Company Database by activity domains CAEN NACE SIC PKT or a company here:

>> Select a database    >> Search a company

PKT Code Cod CAEN NACE Code SIC Code Descriere Cod CAEN PKT Opis kodu SIC Code Description
01.11.Z 0111 01.11 0111.0 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice
01.12.Z 0112 01.12 0112.0 Cultivarea orezului Uprawa ryżu Growing of rice
01.13.Z 0113 01.13 0113.0 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Growing of vegetables, including melons, and of roots and tubers
01.14.Z 0114 01.14 0114.0 Cultivarea trestiei de zahar Uprawa trzciny cukrowej Growing of sugar cane
01.15.Z 0115 01.15 0115.0 Cultivarea tutunului Uprawa tytoniu Growing of tobacco
01.16.Z 0116 01.16 0116.0 Cultivarea plantelor pentru fibre Uprawa roślin włóknistych Growing of fibre crops
01.19.Z 0119 01.19 0119.0 Cultivarea altor plante din culturi anuale Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Growing of other non-perennial crops
01.21.Z 0121 01.21 0121.0 Cultivarea strugurilor Uprawa winogron Growing of grapes
01.22.Z 0122 01.22 0122.0 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Growing of tree and bush tropical and subtropical fruits
01.23.Z 0123 01.23 0123.0 Cultivarea fructelor citrice Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Growing of tree and bush citrus fruits
01.24.Z 0124 01.24 0124.0 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Growing of tree and bush pome fruits and stone fruits
01.25.Z 0125 01.25 0125.0 Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si altor pomi fructiferi Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Growing of other tree and bush fruits and nuts
01.26.Z 0126 01.26 0126.0 Cultivarea fructelor oleaginoase Uprawa drzew oleistych Growing of tree oleaginous fruits
01.27.Z 0127 01.27 0127.0 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturi Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Growing of beverage crops
01.28.Z 0128 01.28 0128.0 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
01.29.Z 0129 01.29 0129.0 Cultivarea altor plante permanente Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Growing of other perennial crops
01.30.Z 0130 01.30 0130.0 Cultivarea plantelor pentru inmultire Rozmnażanie roślin Plant propagation
01.41.Z 0141 01.41 0141.0 Cresterea bovinelor de lapte Chów i hodowla bydła mlecznego Raising of dairy cattle
01.42.Z 0142 01.42 0142.0 Cresterea altor bovine Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Raising of other cattle and buffaloes
01.43.Z 0143 01.43 0143.0 Cresterea cailor si a altor cabaline Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Raising of horses and other equines
01.44.Z 0144 01.44 0144.0 Cresterea camilelor si a camelidelor Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Raising of camels and camelids
01.45.Z 0145 01.45 0145.0 Cresterea ovinelor si caprinelor Chów i hodowla owiec i kóz Raising of sheep and goats
01.46.Z 0146 01.46 0146.0 Cresterea porcinelor Chów i hodowla świń Raising of swine/pigs
01.47.Z 0147 01.47 0147.0 Cresterea pasarilor Chów i hodowla drobiu Raising of poultry
01.49.Z 0149 01.49 0149.0 Cresterea altor animale Chów i hodowla pozostałych zwierząt Raising of other animals
01.50.Z 0150 01.50 0150.0 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity)
01.61.Z 0161 01.61 0161.0 Activitati auxiliare pentru productia vegetala Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Support activities for crop production
01.62.Z 0162 01.62 0162.0 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Support activities for farm animal production
      0162.1     Farm animal boarding and care
      0162.9     Support activities for animal production (other than farm animal boarding and care) n.e.c.
01.63.Z 0163 01.63 0163.0 Activitati dupa-recoltare Działalność usługowa następująca po zbiorach Post-harvest crop activities
01.64.Z 0164 01.64 0164.0 Pregatirea semintelor Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Seed processing for propagation
01.70.Z 0170 01.70 0170.0 Vanatoare si activitati de servicii anexe vanatorii Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Hunting and acquiring of hunting animals, including service activity
02.10.Z 0210 02.10 0210.0 Silvicultura si alte activitati forestiere Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Silviculture and other forestry activities, excluding gathering of forestry products
02.20.Z 0220 02.20 0220.0 Exploatare forestiera Pozyskiwanie drewna Logging
02.30.Z 0230 02.30 0230.0 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Gathering of wild growing forestry products, excluding wood
02.40.Z 0240 02.40 0240.0 Activitati de servicii anexe silviculturii Działalność usługowa związana z leśnictwem Service activity related to forestry
03.11.Z 0311 03.11 0311.0 Pescuitul maritim Rybołówstwo w wodach morskich Marine fishing
03.12.Z 0312 03.12 0312.0 Pescuitul in ape dulci Rybołówstwo w wodach śródlądowych Freshwater fishing
03.21.Z 0321 03.21 0321.0 Acvuacultura  maritima Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Marine aquaculture
03.22.Z 0322 03.22 0322.0 Acvacultura in ape dulci Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Freshwater aquaculture
05.10.Z 0510 05.10 0510.0 Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) Wydobywanie węgla kamiennego Mining of hard coal
      0510.1     Deep coal mines
      0510.2     Open cast coal working
05.20.Z 0520 05.20 0520.0 Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Mining of lignite
06.10.Z 0610 06.10 0610.0 Extractia petrolului brut Górnictwo ropy naftowej Extraction of crude petroleum
06.20.Z 0620 06.20 0620.0 Extractia gazelor naturale Górnictwo gazu ziemnego Extraction of natural gas
07.10.Z 0710 07.10 0710.0 Extractia minereurilor feroase Górnictwo rud żelaza Mining of iron ores
07.21.Z 0721 07.21 0721.0 Extractia minereurilor de uraniu si toriu Górnictwo rud uranu i toru Mining of uranium and thorium ores
07.29.Z 0729 07.29 0729.0 Extractia altor minereuri metalifere neferoase Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Mining of other non-ferrous metal ores
08.11.Z 0811 08.11 0811.0 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
08.12.Z 0812 08.12 0812.0 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
08.91.Z 0891 08.91 0891.0 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Mining of minerals for chemical industry and for production of fertilizers
08.92.Z 0892 08.92 0892.0 Extractia si aglomerarea turbei Wydobywanie torfu Extraction of peat
08.93.Z 0893 08.93 0893.0 Extractia sarii Wydobywanie soli Extraction of salt
08.99.Z 0899 08.99 0899.0 Alte activitati extractive n.c.a. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Other mining and quarrying notelsewhere classified
09.10.Z 0910 09.10 0910.0 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Support activities for petroleum and natural gas extraction
09.90.Z 0990 09.90 0990.0 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Support activities for other mining and quarrying
10.11.Z 1011 10.11 1011.0 Productia si conservarea carnii Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Processing and preserving of meat, excluding poultry meat
10.12.Z 1012 10.12 1012.0 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Processing and preserving of poultry meat
10.13.Z 1013 10.13 1013.0 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Production of meat products, including poultry meat products
10.20.Z 1020 10.20 1020.0 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
10.31.Z 1031 10.31 1031.0 Prelucrarea si conservarea cartofilor Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Processing and preserving of potatoes
10.32.Z 1032 10.32 1032.0 Fabricarea sucurilor de fructe si legume Produkcja soków z owoców i warzyw Manufacture of fruit and vegetable juice
10.39.Z 1039 10.39 1039.0 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Other processing and preserving of fruit and vegetables
10.41.Z 1041 10.41 1041.0 Fabricarea uleiurilor si grasimilor Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Manufacture of oils and other fluid fats
10.42.Z 1042 10.42 1042.0 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Manufacture of margarine and similar edible fats
10.51.Z 1051 10.51 1051.0 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor Przetwórstwo mleka i wyrób serów Operation of dairies and cheese making
      1051.1     Liquid milk and cream production
      1051.2     Butter and cheese production
      1051.9     Manufacture of other milk products
10.52.Z 1052 10.52 1052.0 Fabricarea inghetatei Produkcja lodów Manufacture of ice cream
10.61.Z 1061 10.61 1061.0 Fabricarea produselor de morarit Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Manufacture of grain mill products
      1061.1     Grain milling
      1061.2     Manufacture of breakfast cereals and cereals-based food
10.62.Z 1062 10.62 1062.0 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Manufacture of starches and starch products
10.71.Z 1071 10.71 1071.0 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
10.72.Z 1072 10.72 1072.0 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
10.73.Z 1073 10.73 1073.0 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
10.81.Z 1081 10.81 1081.0 Fabricarea zaharului Produkcja cukru Manufacture of sugar
10.82.Z 1082 10.82 1082.0 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
      1082.1     Manufacture of cocoa and chocolate confectionery
      1082.2     Manufacture of sugar confectionery
10.83.Z 1083 10.83 1083.0 Prelucrarea ceaiului si cafelei Przetwórstwo herbaty i kawy Processing of tea and coffee
      1083.1     Tea processing
      1083.2     Production of coffee and coffee substitutes
10.84.Z 1084 10.84 1084.0 Fabricarea condimentelor si ingredientelor Produkcja przypraw Manufacture of condiments and seasonings
10.85.Z 1085 10.85 1085.0 Fabricarea de mancaruri preparate Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Manufacture of prepared meals and dishes
10.86.Z 1086 10.86 1086.0 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
10.89.Z 1089 10.89 1089.0 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other food products not elsewhere classified
10.91.Z 1091 10.91 1091.0 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Manufacture of prepared feeds for farm animals
10.92.Z 1092 10.92 1092.0 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Manufacture of prepared pet foods
11.01.Z 1101 11.01 1101.0 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Distilling, rectifying and blending of spirits
11.02.Z 1102 11.02 1102.0 Fabricarea vinurilor din struguri Produkcja win gronowych Manufacture of wine from grape
11.03.Z 1103 11.03 1103.0 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Manufacture of cider and other fruit wines
11.04.Z 1104 11.04 1104.0 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Manufacture of other non-distilled fermented beverages
11.05.Z 1105 11.05 1105.0 Fabricarea berii Produkcja piwa Manufacture of beer
11.06.Z 1106 11.06 1106.0 Fabricarea maltului Produkcja słodu Manufacture of malt
11.07.Z 1107 11.07 1107.0 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
12.00.Z 1200 12.00 1200.0 Fabricarea produselor din tutun PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Manufacture of tobacco products
13.10.A 1310 13.10 1310.0 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile Produkcja przędzy bawełnianej Manufacture of cotton yarn
13.20.A 1320 13.20 1320.0 Productia de tesaturi Produkcja tkanin bawełnianych Manufacture of cotton woven fabrics
13.30.Z 1330 13.30 1330.0 Finisarea materialelor textile Wykończanie wyrobów włókienniczych Finishing of textiles
13.91.Z 1391 13.91 1391.0 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare Produkcja dzianin metrażowych Manufacture of knitted and crocheted fabrics
13.92.Z 1392 13.92 1392.0 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Manufacture of made-up textile articles
      1392.1     Manufacture of soft furnishings
      1392.2     manufacture of canvas goods, sacks, etc.
      1392.3     manufacture of household textiles
13.93.Z 1393 13.93 1393.0 Fabricarea de covoare si mochete Produkcja dywanów i chodników Manufacture of carpets and rugs
      1393.1     Manufacture of woven or tufted carpets and rugs
      1393.9     Manufacture of other carpets and rugs
13.94.Z 1394 13.94 1394.0 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych Manufacture of cordage, rope, twine and netting
13.95.Z 1395 13.95 1395.0 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel
13.96.Z 1396 13.96 1396.0 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Manufacture of other technical and industrial textiles
13.99.Z 1399 13.99 1399.0 Fabricarea altor articole textile n.c.a. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other textiles notelsewhere classified
14.11.Z 1411 14.11 1411.0 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele Produkcja odzieży skórzanej Manufacture of leather clothes
14.12.Z 1412 14.12 1412.0 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru Produkcja odzieży roboczej Manufacture of workwear
14.13.Z 1413 14.13 1413.0 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Manufacture of other outerwear
      1413.1     Manufacture of other men’s outerwear
      1413.2     Manufacture of other women’s outerwear
14.14.Z 1414 14.14 1414.0 Fabricarea de articole de lenjerie de corp Produkcja bielizny Manufacture of underwear
      1414.1     Manufacture of men’s underwear
      1414.2     Manufacture of women’s underwear
14.19.Z 1419 14.19 1419.0 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Manufacture of other wearing apparel and accessories
14.20.Z 1420 14.20 1420.0 Fabricarea articolelor din blana Produkcja wyrobów futrzarskich Manufacture of articles of fur
14.31.Z 1431 14.31 1431.0 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie Produkcja wyrobów pończoszniczych Manufacture of knitted and crocheted hosiery
14.39.Z 1439 14.39 1439.0 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte Produkcja pozostałej odzieży dzianej Manufacture of other knitted and crocheted apparel
15.11.Z 1511 15.11 1511.0 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
15.12.Z 1512 15.12 1512.0 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Manufacture of luggage, handbags and similar leather goods; manufacture of saddlery
15.20.Z 1520 15.20 1520.0 Fabricarea incaltamintei Produkcja obuwia Manufacture of footwear
16.10.Z 1610 16.10 1610.0 Taierea si rindeluirea lemnului Produkcja wyrobów tartacznych Sawmilling and planing of wood
16.21.Z 1621 16.21 1621.0 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
16.22.Z 1622 16.22 1622.0 Fabricarea parchetului asamblat in panouri Produkcja gotowych parkietów podłogowych Manufacture of assembled parquet floors
16.23.Z 1623 16.23 1623.0 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Manufacture of other builders’ carpentry and joinery
16.24.Z 1624 16.24 1624.0 Fabricarea ambalajelor din lemn Produkcja opakowań drewnianych Manufacture of wooden containers
16.29.Z 1629 16.29 1629.0 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
17.11.Z 1711 17.11 1711.0 Fabricarea celulozei Produkcja masy włóknistej Manufacture of pulp
17.12.Z 1712 17.12 1712.0 Fabricarea hartiei si cartonului Produkcja papieru i tektury Manufacture of paper and paperboard
17.21.Z 1721 17.21 1721.0 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
      1721.1     Manufacture of corrugated paper and paperboard, sacks and bags
      1721.9     Manufacture of other paper and paperboard containers
17.22.Z 1722 17.22 1722.0 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites
17.23.Z 1723 17.23 1723.0 Fabricarea articolelor de papetarie Produkcja artykułów piśmiennych Manufacture of paper stationery
17.24.Z 1724 17.24 1724.0 Fabricarea tapetului Produkcja tapet Manufacture of wallpaper
17.29.Z 1729 17.29 1729.0 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Manufacture of other articles of paper and paperboard
18.11.Z 1811 18.11 1811.0 Tiparirea ziarelor Drukowanie gazet Printing of newspapers
18.12.Z 1812 18.12 1812.0 Alte activitati de tiparire n.c.a. Pozostałe drukowanie Other printing
      1812.1     Manufacture of printed labels
      1812.9     Printing n.e.c.
18.13.Z 1813 18.13 1813.0 Servicii pregatitoare pentru pretiparire Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pre-press and pre-media services
18.14.Z 1814 18.14 1814.0 Legatorie si servicii conexe Introligatorstwo i podobne usługi Binding and related services
18.20.Z 1820 18.20 1820.0 Reproducerea inregistrarilor Reprodukcja zapisanych nośników informacji Reproduction of recorded media
      1820.1     Reproduction of sound recording
      1820.2     Reproduction of video recording
      1820.3     Reproduction of computer media
19.10.Z 1910 19.10 1910.0 Fabricarea produselor de cocserie Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Manufacture and processing of coke
19.20.Z 1920 19.20 1920.0 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Manufacture and processing ofrefind petroleum products
      1920.1     Mineral oil refining
      1920.9     Other treatment of petroleum products (excluding petrochemicals manufacture)
20.11.Z 2011 20.11 2011.0 Fabricarea gazelor industriale Produkcja gazów technicznych Manufacture of industrial gases
20.12.Z 2012 20.12 2012.0 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor Produkcja barwników i pigmentów Manufacture of dyes and pigments
20.13.Z 2013 20.13 2013.0 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Manufacture of other inorganic basic chemicals
20.14.Z 2014 20.14 2014.0 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Manufacture of other organic basic chemicals
20.15.Z 2015 20.15 2015.0 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase Produkcja nawozów i związków azotowych Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds
20.16.Z 2016 20.16 2016.0 Fabricarea materialelor plastice in forme primare Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Manufacture of plastics in primary forms
20.17.Z 2017 20.17 2017.0 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Manufacture of synthetic rubber in primary forms
20.20.Z 2020 20.20 2020.0 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Manufacture of pesticides and other agrochemical products
20.30.Z 2030 20.30 2030.0 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
      2030.1     Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, mastics and sealants
      2030.2     Manufacture of printing ink
20.41.Z 2041 20.41 2041.0 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations
      2041.1     Manufacture of soap and detergents
      2041.2     Manufacture of cleaning and polishing preparations
20.42.Z 2042 20.42 2042.0 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Manufacture of perfumes and toilet preparations
20.51.Z 2051 20.51 2051.0 Fabricarea explozivilor Produkcja materiałów wybuchowych Manufacture of explosives
20.52.Z 2052 20.52 2052.0 Fabricarea cleiurilor Produkcja klejów Manufacture of glues
20.53.Z 2053 20.53 2053.0 Fabricarea uleiurilor esentiale Produkcja olejków eterycznych Manufacture of essential oils
20.59.Z 2059 20.59 2059.0 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other chemical products not elsewhere classified
20.60.Z 2060 20.60 2060.0 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale Produkcja włókien chemicznych Manufacture of man-made fibres
21.10.Z 2110 21.10 2110.0 Fabricarea produselor farmaceutice de baza Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Manufacture of basic pharmaceutical substances
21.20.Z 2120 21.20 2120.0 Fabricarea preparatelor farmaceutice Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Manufacture of medicines and other pharmaceutical products
22.11.Z 2211 22.11 2211.0 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
22.19.Z 2219 22.19 2219.0 Fabricarea altor produse din cauciuc Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Manufacture of other rubber products
22.21.Z 2221 22.21 2221.0 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
22.22.Z 2222 22.22 2222.0 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Manufacture of plastic packing goods
22.23.Z 2223 22.23 2223.0 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Manufacture of builders’ ware of plastic
22.29.Z 2229 22.29 2229.0 Fabricarea altor produse din material plastic Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Manufacture of other plastic products
23.11.Z 2311 23.11 2311.0 Fabricarea sticlei plate Produkcja szkła płaskiego Manufacture of flat glass
23.12.Z 2312 23.12 2312.0 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Shaping and processing of flat glass
23.13.Z 2313 23.13 2313.0 Fabricarea articolelor din sticla Produkcja szkła gospodarczego Manufacture of hollow glass
23.14.Z 2314 23.14 2314.0 Fabricarea fibrelor din sticla Produkcja włókien szklanych Manufacture of glass fibres
23.19.Z 2319 23.19 2319.0 Fabricarea de sticlarie tehnica Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Manufacture and processing of other glass, including technical glassware
23.20.Z 2320 23.20 2320.0 Fabricarea de produse refractare Produkcja wyrobów ogniotrwałych Manufacture of refractory products
23.31.Z 2331 23.31 2331.0 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica Produkcja ceramicznych kafli i płytek Manufacture of ceramic tiles and flags
23.32.Z 2332 23.32 2332.0 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
23.41.Z 2341 23.41 2341.0 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Manufacture of ceramic tableware and ornamental articles
23.42.Z 2342 23.42 2342.0 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Manufacture of ceramic sanitary fixtures
23.43.Z 2343 23.43 2343.0 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Manufacture of ceramic insulators and hollow insulators
23.44.Z 2344 23.44 2344.0 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Manufacture of other technical ceramic products
23.49.Z 2349 23.49 2349.0 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Manufacture of other ceramic products
23.51.Z 2351 23.51 2351.0 Fabricarea cimentului Produkcja cementu Manufacture of cement
23.52.Z 2352 23.52 2352.0 Fabricarea varului si ipsosului Produkcja wapna i gipsu Manufacture of lime and plaster
23.61.Z 2361 23.61 2361.0 Fabricarea produselor din beton pentru constructii Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Manufacture of concrete products for construction purposes
23.62.Z 2362 23.62 2362.0 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Manufacture of plaster products for construction purposes
23.63.Z 2363 23.63 2363.0 Fabricarea betonului Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Manufacture of ready-mixed concrete
23.64.Z 2364 23.64 2364.0 Fabricarea mortarului Produkcja zaprawy murarskiej Manufacture of mortars
23.65.Z 2365 23.65 2365.0 Fabricarea produselor din azbociment Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Manufacture of fibre cement
23.69.Z 2369 23.69 2369.0 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
23.70.Z 2370 23.70 2370.0 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Cutting, shaping and finishing of stone
23.91.Z 2391 23.91 2391.0 Fabricarea de produse abrazive Produkcja wyrobów ściernych Production of abrasive products
23.99.Z 2399 23.99 2399.0 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of abrasive products and others non-metallic mineral products not elsewhere classified
24.10.Z 2410 24.10 2410.0 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Manufacture of pig iron, ferro-alloys, basic iron and steel and metallurgic articles
24.20.Z 2420 24.20 2420.0 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Manufacture of tubes and pipes, conduits, closed sections andconnectors, of steel
24.31.Z 2431 24.31 2431.0 Tragere la rece a barelor Produkcja prętów ciągnionych na zimno Cold drawing of bars
24.32.Z 2432 24.32 2432.0 Laminare la rece a benzilor inguste Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Cold rolling of narrow strip
24.33.Z 2433 24.33 2433.0 Productia de profile obtinute la rece Produkcja wyrobów formowanych na zimno Manufacture of cold forming products
24.34.Z 2434 24.34 2434.0 Trefilarea firelor la rece Produkcja drutu Manufacture of wire
24.41.Z 2441 24.41 2441.0 Productia metalelor pretioase Produkcja metali szlachetnych Precious metals production
24.42.A 2442 24.42 2442.0 Metalurgia aluminiului Produkcja aluminium hutniczego Primary aluminium production
24.43.Z 2443 24.43 2443.0 Productia plumbului, zincului si cositorului Produkcja ołowiu, cynku i cyny Lead, zinc and tin production
24.44.Z 2444 24.44 2444.0 Metalurgia cuprului Produkcja miedzi Copper production
24.45.Z 2445 24.45 2445.0 Productia altor metale neferoase Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Other non-ferrous metal production
24.46.Z 2446 24.46 2446.0 Prelucrarea combustibililor nucleari Wytwarzanie paliw jądrowych Nuclear fuel production
24.51.Z 2451 24.51 2451.0 Turnarea fontei Odlewnictwo żeliwa Casting of iron
24.52.Z 2452 24.52 2452.0 Turnarea otelului Odlewnictwo staliwa Casting of steel
24.53.Z 2453 24.53 2453.0 Turnarea metalelor neferoase usoare Odlewnictwo metali lekkich Casting of light metals
24.54.A 2454 24.54 2454.0 Turnarea altor metale neferoase Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Casting of copper and copper alloy
25.11.Z 2511 25.11 2511.0 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Manufacture of metal structures and parts of structures
25.12.Z 2512 25.12 2512.0 Fabricarea de usi si ferestre din metal Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Manufacture of metal elements of building woodwork
25.21.Z 2521 25.21 2521.0 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Manufacture of central heating radiators and boilers
25.29.Z 2529 25.29 2529.0 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal
25.30.Z 2530 25.30 2530.0 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
25.40.Z 2540 25.40 2540.0 Fabricarea armamentului si munitiei Produkcja broni i amunicji Manufacture of weapons and ammunition
25.50.Z 2550 25.50 2550.0 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
25.61.Z 2561 25.61 2561.0 Tratarea si acoperirea metalelor Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Treatment and coating of metals
25.62.Z 2562 25.62 2562.0 Operatiuni de mecanica generala Obróbka mechaniczna elementów metalowych Mechanical working of metal elements
25.71.Z 2571 25.71 2571.0 Fabricarea produselor de taiat Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Manufacture of cutlery
25.72.Z 2572 25.72 2572.0 Fabricarea articolelor de feronerie Produkcja zamków i zawiasów Manufacture of locks and hinges
25.73.Z 2573 25.73 2573.0 Fabricarea uneltelor Produkcja narzędzi Manufacture of tools
25.91.Z 2591 25.91 2591.0 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel Produkcja pojemników metalowych Manufacture of metal containers
25.92.Z 2592 25.92 2592.0 Fabricarea ambalajelor usoare din metal Produkcja opakowań z metali Manufacture of metal packaging
25.93.Z 2593 25.93 2593.0 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Manufacture of wire products,chains and springs
25.94.Z 2594 25.94 2594.0 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe Produkcja złączy i śrub Manufacture of fasteners and screws
25.99.Z 2599 25.99 2599.0 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified
26.11.Z 2611 26.11 2611.0 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Produkcja elementów elektronicznych Manufacture of electronic components
26.12.Z 2612 26.12 2612.0 Fabricarea altor componente electronice Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Manufacture of electronic printed circuits
26.20.Z 2620 26.20 2620.0 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Manufacture of computers and peripheral equipment
26.30.Z 2630 26.30 2630.0 Fabricarea echipamentelor de comunicatii Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Manufacture of(tele)communication equipment
      2630.1     Manufacture of telegraph and telephone apparatus and equipment
      2630.9     Manufacture of communication equipment other than telegraph, and telephone apparatus and equipment
26.40.Z 2640 26.40 2640.0 Fabricarea produselor electronice de larg consum Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Manufacture of consumer electronics
26.51.Z 2651 26.51 2651.0 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation
      2651.1     Manufacture of electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process control
      2651.2     Manufacture of electronic industrial process control equipment
      2651.3     Manufacture of non-electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process control
      2651.4     Manufacture of non-electronic industrial process control equipment
26.52.Z 2652 26.52 2652.0 Productia de ceasuri Produkcja zegarków i zegarów Manufacture of watches and clocks
26.60.Z 2660 26.60 2660.0 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
26.70.Z 2670 26.70 2670.0 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Manufacture of optical instruments and photographic equipment
      2670.1     Manufacture of optical precision instruments
      2670.2     Manufacture of photographic and cinematographic equipment
26.80.Z 2680 26.80 2680.0 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Manufacture of unrecorded magnetic and optical media
27.11.Z 2711 27.11 2711.0 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Manufacture of electric motors, generators and transformers
27.12.Z 2712 27.12 2712.0 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Manufacture of electricity distribution and control apparatus
27.20.Z 2720 27.20 2720.0 Fabricarea de acumulatori si baterii Produkcja baterii i akumulatorów Manufacture of batteries and accumulators
27.31.Z 2731 27.31 2731.0 Fabricarea de cabluri cu fibra optica Produkcja kabli światłowodowych Manufacture of fibre optic cables
27.32.Z 2732 27.32 2732.0 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Manufacture of other electronic and electric wires and cables
27.33.Z 2733 27.33 2733.0 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice Produkcja sprzętu instalacyjnego Manufacture of installing equipment
27.40.Z 2740 27.40 2740.0 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Manufacture of electric lighting equipment
27.51.Z 2751 27.51 2751.0 Fabricarea de aparate electrocasnice Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Manufacture of electric domestic appliances
27.52.Z 2752 27.52 2752.0 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Manufacture of non-electric domestic appliances
27.90.Z 2790 27.90 2790.0 Fabricarea altor echipamente electrice Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Manufacture of other electrical equipment
28.11.Z 2811 28.11 2811.0 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
28.12.Z 2812 28.12 2812.0 Fabricarea de motoare hidraulice Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Manufacture of fluid power equipment
28.13.Z 2813 28.13 2813.0 Fabricarea de pompe si compresoare Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Manufacture of other pumps and compressors
      2813.1     Manufacture of pumps
      2813.2     Manufacture of compressors
28.14.Z 2814 28.14 2814.0 Fabricarea de articole de robinetarie Produkcja pozostałych kurków i zaworów Manufacture of other taps and valves
28.15.Z 2815 28.15 2815.0 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
28.21.Z 2821 28.21 2821.0 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
28.22.Z 2822 28.22 2822.0 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Manufacture of lifting equipment and gripping devices
28.23.Z 2823 28.23 2823.0 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Manufacture of office machinery and equipment, except computers and peripheral equipment
28.24.Z 2824 28.24 2824.0 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Manufacture of power-driven hand tools
28.25.Z 2825 28.25 2825.0 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Manufacture of industrial cooling and ventilation equipment
28.29.Z 2829 28.29 2829.0 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other general-purpose machinery notelsewhere classified
28.30.Z 2830 28.30 2830.0 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Manufacture of agricultural and forestry machinery
      2830.1     Manufacture of agricultural tractors
      2830.2     Manufacture of agricultural and forestry machinery other than tractors
28.41.Z 2841 28.41 2841.0 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Produkcja maszyn do obróbki metalu Manufacture of metal forming machinery
28.49.Z 2849 28.49 2849.0 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Manufacture of other mechanical tools
28.91.Z 2891 28.91 2891.0 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Produkcja maszyn dla metalurgii Manufacture of machinery for metallurgy
28.92.Z 2892 28.92 2892.0 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
      2892.1     Manufacture of machinery for mining
      2892.2     Manufacture of earthmoving equipment
      2892.3     Manufacture of equipment for concrete crushing and screening and roadworks
28.93.Z 2893 28.93 2893.0 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
28.94.Z 2894 28.94 2894.0 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
28.95.Z 2895 28.95 2895.0 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Manufacture of machinery for paper and paperboard production
28.96.Z 2896 28.96 2896.0 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Manufacture of machinery forworking rubber or plastics and for manufacture of the articles from these materials
28.99.Z 2899 28.99 2899.0 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other special-purpose machinery notelsewhere classified
29.10.A 2910 29.10 2910.0 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Manufacture of engines for motor vehicles (excluding motorcycles) and for agricultural tractors
29.20.Z 2920 29.20 2920.0 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers
      2920.1     Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles (except caravans)
      2920.2     Manufacture of trailers and semi-trailers
      2920.3     Manufacture of caravans
29.31.Z 2931 29.31 2931.0 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
29.32.Z 2932 29.32 2932.0 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles excluding motorcycles
30.11.Z 3011 30.11 3011.0 Constructia de nave si structuri plutitoare Produkcja statków i konstrukcji pływających Building of ships and floating structures
30.12.Z 3012 30.12 3012.0 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Building of pleasure and sporting boats
30.20.Z 3020 30.20 3020.0 Fabricarea de material rulant Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Manufacture of railway locomotives and rolling stock
30.30.Z 3030 30.30 3030.0 Fabricarea de aeronave si nave spatiale Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Manufacture of air and spacecraft and related machinery
30.40.Z 3040 30.40 3040.0 Fabricarea vehiculelor militare de lupta Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Manufacture of military fighting vehicles
30.91.Z 3091 30.91 3091.0 Fabricarea de motociclete Produkcja motocykli Manufacture of motorcycles
30.92.Z 3092 30.92 3092.0 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Manufacture of bicycles and invalid carriages
30.99.Z 3099 30.99 3099.0 Productia altor mijloace de transport n.c.a. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other transport equipment not elsewhere classified
31.01.Z 3101 31.01 3101.0 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine Produkcja mebli biurowych i sklepowych Manufacture of office and shop furniture
31.02.Z 3102 31.02 3102.0 Fabricarea de mobila pentru bucatarii Produkcja mebli kuchennych Manufacture of kitchen furniture
31.03.Z 3103 31.03 3103.0 Fabricarea de saltele si somiere Produkcja materaców Manufacture of mattresses
31.09.Z 3109 31.09 3109.0 Fabricarea de mobila n.c.a. Produkcja pozostałych mebli Manufacture of other furniture
32.11.Z 3211 32.11 3211.0 Baterea monedelor Produkcja monet Striking of coins
32.12.Z 3212 32.12 3212.0 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Manufacture of jewellery and related articles
32.13.Z 3213 32.13 3213.0 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Manufacture of imitation jewellery and related articles
32.20.Z 3220 32.20 3220.0 Fabricarea instrumentelor muzicale Produkcja instrumentów muzycznych Manufacture of musical instruments
32.30.Z 3230 32.30 3230.0 Fabricarea articolelor pentru sport Produkcja sprzętu sportowego Manufacture of sports goods
32.40.Z 3240 32.40 3240.0 Fabricarea jocurilor si jucariilor Produkcja gier i zabawek Manufacture of games and toys
      3240.1     Manufacture of professional and arcade games and toys
      3240.9     Manufacture of other games and toys, n.e.c.
32.50.Z 3250 32.50 3250.0 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Manufacture of medical and dental instruments and supplies
32.91.Z 3291 32.91 3291.0 Fabricarea maturilor si periilor Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Manufacture of brooms and brushes
32.99.Z 3299 32.99 3299.0 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Other manufacturing notelsewhere classified
33.11.Z 3311 33.11 3311.0 Repararea articolelor fabricate din metal Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Repair and maintenance of fabricated metal products
33.12.Z 3312 33.12 3312.0 Repararea masinilor Naprawa i konserwacja maszyn Repair and maintenance of machinery
33.13.Z 3313 33.13 3313.0 Repararea echipamentelor electronice si optice Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Repair and maintenance of electronic and optical equipment
33.14.Z 3314 33.14 3314.0 Repararea echipamentelor electrice Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Repair and maintenance of electrical equipment
33.15.Z 3315 33.15 3315.0 Repararea si intretinerea navelor si barcilor Naprawa i konserwacja statków i łodzi Repair and maintenance of ships and boats
33.16.Z 3316 33.16 3316.0 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Repair and maintenance of aircraft and spacecraft
33.17.Z 3317 33.17 3317.0 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Repair and maintenance of other transport equipment
33.19.Z 3319 33.19 3319.0 Repararea altor echipamente Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Repair and maintenance of other equipment
33.20.Z 3320 33.20 3320.0 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Installation of industrial machinery and equipment and outfit
35.11.Z 3511 35.11 3511.0 Productia de energie electrica Wytwarzanie energii elektrycznej Production of electricity
35.12.Z 3512 35.12 3512.0 Transportul energiei electrice Przesyłanie energii elektrycznej Transmission of electricity
35.13.Z 3513 35.13 3513.0 Distributia energiei electrice Dystrybucja energii elektrycznej Distribution of electricity
35.14.Z 3514 35.14 3514.0 Comercializarea energiei electrice Handel energią elektryczną Trade of electricity
35.21.Z 3521 35.21 3521.0 Productia gazelor Wytwarzanie paliw gazowych Manufacture of gaseous fuels
35.22.Z 3522 35.22 3522.0 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Distribution of gaseous fuels through mains
35.23.Z 3523 35.23 3523.0 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Trade of gaseous fuels through mains
35.30.Z 3530 35.30 3530.0 Furnizarea de abur si aer conditionat Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Steam, hot water and air conditioning manufacturing and supply
36.00.Z 3600 36.00 3600.0 Captarea, tratarea si distributia apei POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Water collection, treatment and supply
37.00.Z 3700 37.00 3700.0 Colectarea si tratarea apelor uzate ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sewage disposal and treatment
38.11.Z 3811 38.11 3811.0 Colectarea deseurilor menajere Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Collection of non-hazardous waste
38.12.Z 3812 38.12 3812.0 Colectarea deseurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive, etc.) Zbieranie odpadów niebezpiecznych Collection of hazardous waste
38.21.Z 3821 38.21 3821.0 Tratarea si eliminarea deseurilor menajere Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Treatment and disposal of non-hazardous waste
38.22.Z 3822 38.22 3822.0 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive, etc.) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Hazardous waste processing and neutralizing
38.31.Z 3831 38.31 3831.0 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si aparatelor pentru obtinerea de materiale reciclabile Demontaż wyrobów zużytych Dismantling of wrecks
38.32.Z 3832 38.32 3832.0 Recuperarea materialelor reciclabile sortate Odzysk surowców z materiałów segregowanych Recovery of sorted materials
39.00.Z 3900 39.00 3900.0 Activitati de decontaminare si servicii de administrare a altor deseuri DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Remediation activities and other waste management services
41.10.Z 4110 41.10 4110.0 Dezvoltare (promovare) imobiliara Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Realization of building projects related to erection of buildings
41.20.Z 4120 41.20 4120.0 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Building works related to erection of residential and non-residential buildings
      4120.1     Construction of commercial buildings
      4120.2     Construction of domestic buildings
42.11.Z 4211 42.11 4211.0 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor Roboty związane z budową dróg i autostrad Works related to construction of roads and motorways
42.12.Z 4212 42.12 4212.0 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata  si subterane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Works related to construction of railways and underground railways
42.13.Z 4213 42.13 4213.0 Constructia de poduri si tuneluri Roboty związane z budową mostów i tuneli Works related to construction of bridges and tunnels
42.21.Z 4221 42.21 4221.0 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks
42.22.Z 4222 42.22 4222.0 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Works related to construction of telecommunications and electricity lines
42.91.Z 4291 42.91 4291.0 Constructii hidrotehnice Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Works related to construction of water projects
42.99.Z 4299 42.99 4299.0 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified
43.11.Z 4311 43.11 4311.0 Lucrari de demolare a constructiilor Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Demolition
43.12.Z 4312 43.12 4312.0 Lucrari de pregatire a terenului Przygotowanie terenu pod budowę Site preparation
43.13.Z 4313 43.13 4313.0 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Test drilling and boring
43.21.Z 4321 43.21 4321.0 Lucrari de instalatii electrice Wykonywanie instalacji elektrycznych Electrical installation
43.22.Z 4322 43.22 4322.0 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Plumbing, heat and air-conditioning installation
43.29.Z 4329 43.29 4329.0 Alte lucrari de instalatii pentru constructii Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Other construction installation
43.31.Z 4331 43.31 4331.0 Lucrari de ipsoserie Tynkowanie Plastering
43.32.Z 4332 43.32 4332.0 Lucrari de tamplarie si dulgherie Zakładanie stolarki budowlanej Joinery installation
43.33.Z 4333 43.33 4333.0 Lucrari de pardosire si placare a peretilor Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Floor and wall covering
43.34.Z 4334 43.34 4334.0 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri Malowanie i szklenie Painting and glazing
      4334.1     Painting
      4334.2     Glazing
43.39.Z 4339 43.39 4339.0 Alte lucrari de finisare Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Other building completion and finishing
43.91.Z 4391 43.91 4391.0 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roofing activities
43.99.Z 4399 43.99 4399.0 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Other specialised construction activities not elsewhere classified
      4399.1     Scaffold erection
      4399.9     Other specialised construction activities n.e.c.
45.11.Z 4511 45.11 4511.0 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sale of cars and light motor vehicles
      4511.1     Sale of new cars and light motor vehicles
      4511.2     Sale of used cars and light motor vehicles
45.19.Z 4519 45.19 4519.0 Comert cu alte autovehicule Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles
45.20.Z 4520 45.20 4520.0 intretinerea si repararea autovehiculelor Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles
45.31.Z 4531 45.31 4531.0 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles
45.32.Z 4532 45.32 4532.0 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles
45.40.Z 4540 45.40 4540.0 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories
46.11.Z 4611 46.11 4611.0 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
46.12.Z 4612 46.12 4612.0 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
46.13.Z 4613 46.13 4613.0 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Agents involved in the sale of timber and building materials
46.14.Z 4614 46.14 4614.0 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
46.15.Z 4615 46.15 4615.0 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
46.16.Z 4616 46.16 4616.0 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
46.17.Z 4617 46.17 4617.0 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
46.18.Z 4618 46.18 4618.0 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Agents specialised in the sale of other particular products
46.19.Z 4619 46.19 4619.0 Intermedieri in comertul cu produse diverse Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Agents involved in the sale of a variety of goods
46.21.Z 4621 46.21 4621.0 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
46.22.Z 4622 46.22 4622.0 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Wholesale of flowers and plants
46.23.Z 4623 46.23 4623.0 Comert cu ridicata al animalelor vii Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Wholesale of live animals
46.24.Z 4624 46.24 4624.0 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate Sprzedaż hurtowa skór Wholesale of hides, skins and leather
46.31.Z 4631 46.31 4631.0 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wholesale of fruit and vegetables
46.32.Z 4632 46.32 4632.0 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wholesale of meat and meat products
46.33.Z 4633 46.33 4633.0 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats
46.34.A 4634 46.34 4634.0 Comert cu ridicata al bauturilor Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wholesale of alcoholic beverages
      4634.1     Wholesale of fruit and vegetable juices, mineral water and soft drinks
      4634.2     Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beverages
46.35.Z 4635 46.35 4635.0 Comert cu ridicata al produselor din tutun Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Wholesale of tobacco products
46.36.Z 4636 46.36 4636.0 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
46.37.Z 4637 46.37 4637.0 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
46.38.Z 4638 46.38 4638.0 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs
46.39.Z 4639 46.39 4639.0 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
46.41.Z 4641 46.41 4641.0 Comert cu ridicata al produselor textile Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wholesale of textiles
46.42.Z 4642 46.42 4642.0 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wholesale of clothing and footwear
46.43.Z 4643 46.43 4643.0 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wholesale of electrical household appliances
      4643.1     Wholesale of audio tapes, records, CDs and video tapes and the equipment on which these are played
      4643.9     Wholesale of radio, television goods & electrical household appliances (other than records, tapes, CD’s & video tapes and the equipment used for playing them)
46.44.Z 4644 46.44 4644.0 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials
46.45.Z 4645 46.45 4645.0 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wholesale of perfume and cosmetics
46.46.Z 4646 46.46 4646.0 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wholesale of pharmaceutical goods
46.47.Z 4647 46.47 4647.0 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment
46.48.Z 4648 46.48 4648.0 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Wholesale of watches, clocks and jewellery
46.49.Z 4649 46.49 4649.0 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wholesale of other household goods
      4649.1     Wholesale of musical instruments
      4649.9     Wholesale of household goods (other than musical instruments) n.e.c.
46.51.Z 4651 46.51 4651.0 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wholesale of computers, peripheral equipment and software
46.52.Z 4652 46.52 4652.0 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof
46.61.Z 4661 46.61 4661.0 Comert cu ridicata al masinilor agricole echipamentelor si furniturilor Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
46.62.Z 4662 46.62 4662.0 Comert cu ridicata al masinilor- unelte Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wholesale of machine tools
46.63.Z 4663 46.63 4663.0 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery
46.64.Z 4664 46.64 4664.0 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
46.65.Z 4665 46.65 4665.0 Comert cu ridicata al mobilei de birou Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Wholesale of office furniture
46.66.Z 4666 46.66 4666.0 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Wholesale of other office machinery and equipment
46.69.Z 4669 46.69 4669.0 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wholesale of other machinery and equipment
46.71.Z 4671 46.71 4671.0 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wholesale of fuels and related products
      4671.1     Wholesale of petroleum and petroleum products
      4671.9     Wholesale of other fuels and related products
46.72.Z 4672 46.72 4672.0 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wholesale of metals and metal ores
46.73.Z 4673 46.73 4673.0 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si echipamente sanitare Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
46.74.Z 4674 46.74 4674.0 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies
46.75.Z 4675 46.75 4675.0 Comert cu ridicata al produselor chimice Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wholesale of chemical products
46.76.Z 4676 46.76 4676.0 Comert cu ridicata al altor produse intermediare Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wholesale of other intermediate products
46.77.Z 4677 46.77 4677.0 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wholesale of waste and scrap
46.90.Z 4690 46.90 4690.0 Comert cu ridicata nespecializat Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Non-specialised wholesale trade
47.11.Z 4711 47.11 4711.0 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
47.19.Z 4719 47.19 4719.0 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Other retail sale in non-specialised stores
47.21.Z 4721 47.21 4721.0 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores
47.22.Z 4722 47.22 4722.0 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of meat and meat products in specialised stores
47.23.Z 4723 47.23 4723.0 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores
47.24.Z 4724 47.24 4724.0 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores
47.25.Z 4725 47.25 4725.0 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of alcoholic and non-alcoholic beverages in specialised stores
47.26.Z 4726 47.26 4726.0 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of tobacco products in specialised stores
47.29.Z 4729 47.29 4729.0 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Other retail sale of food in specialised stores
47.30.Z 4730 47.30 4730.0 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Retail sale of fuel for motor vehicles in fuel stations
47.41.Z 4741 47.41 4741.0 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores
47.42.Z 4742 47.42 4742.0 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores
      4742.1     Retail sale of mobile telephones
      4742.9     Retail sale of telecommunications equipment other than mobile telephones
47.43.Z 4743 47.43 4743.0 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of audio and video equipment in specialised stores
47.51.Z 4751 47.51 4751.0 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of textiles in specialised stores
47.52.Z 4752 47.52 4752.0 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores
47.53.Z 4753 47.53 4753.0 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores
47.54.Z 4754 47.54 4754.0 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of electrical household appliances in specialised stores
47.59.Z 4759 47.59 4759.0 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores
      4759.1     Retail sale of musical instruments and scores
      4759.9     Retail of furniture, lighting, and similar (not musical instruments or scores) in specialised store
47.61.Z 4761 47.61 4761.0 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of books in specialised stores
47.62.Z 4762 47.62 4762.0 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores
47.63.Z 4763 47.63 4763.0 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of music and video recordings in specialised stores
47.64.Z 4764 47.64 4764.0 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of sporting equipment in specialised stores
47.65.Z 4765 47.65 4765.0 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of games and toys in specialised stores
47.71.Z 4771 47.71 4771.0 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of clothing in specialised stores
47.72.Z 4772 47.72 4772.0 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores
      4772.1     Retail sale of footwear in specialised stores
      4772.2     Retail sale of leather goods in specialised stores
47.73.Z 4773 47.73 4773.0 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Dispensing chemist in specialised stores
47.74.Z 4774 47.74 4774.0 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
      4774.1     Retail sale of hearing aids
      4774.9     Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (not incl. hearing aids) n.e.c.
47.75.Z 4775 47.75 4775.0 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores
47.76.Z 4776 47.76 4776.0 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores
47.77.Z 4777 47.77 4777.0 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores
47.78.Z 4778 47.78 4778.0 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Other retail sale of new goods in specialised stores
      4778.1     Retail sale in commercial art galleries
      4778.2     Retail sale by opticians
      4778.9     Other retail sale of new goods in specialised stores (not commercial art galleries and opticians)
47.79.Z 4779 47.79 4779.0 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of second-hand goods in specialised stores
      4779.1     Retail sale of antiques including antique books in stores
      4779.9     Retail sale of other second-hand goods in stores (not incl. antiques)
47.81.Z 4781 47.81 4781.0 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
47.82.Z 4782 47.82 4782.0 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear
47.89.Z 4789 47.89 4789.0 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Retail sale via stalls and markets of other goods
47.91.Z 4791 47.91 4791.0 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Retail sale via mail order houses or via Internet
47.99.Z 4799 47.99 4799.0 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Other retail sale not in stores, stalls or markets
49.10.Z 4910 49.10 4910.0 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Passenger rail transport, interurban
49.20.Z 4920 49.20 4920.0 Transporturi de marfa pe calea ferata Transport kolejowy towarów Freight rail transport
49.31.Z 4931 49.31 4931.0 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Urban and suburban passenger land transport
      4931.1     Urban and suburban passenger railway transportation by underground, metro and similar systems
      4931.9     Other urban, suburban or metropolitan passenger land transport (not underground, metro or similar)
49.32.Z 4932 49.32 4932.0 Transporturi cu taxiuri Działalność taksówek osobowych Taxi operation
49.39.Z 4939 49.39 4939.0 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Other passenger land transport not elsewhere classified
49.41.Z 4941 49.41 4941.0 Transporturi rutiere de marfuri Transport drogowy towarów Freight transport by road
49.42.Z 4942 49.42 4942.0 Servicii de mutare Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Removal services
49.50.A 4950 49.50 4950.0 Transporturi prin conducte Transport rurociągami paliw gazowych Transport via pipeline of fuelgases
50.10.Z 5010 50.10 5010.0 Transporturi maritime si costiere de pasageri Transport morski i przybrzeżny pasażerski Sea and coastal passenger water transport
50.20.Z 5020 50.20 5020.0 Transporturi maritime si costiere de marfa Transport morski i przybrzeżny towarów Sea and coastal freight water transport
50.30.Z 5030 50.30 5030.0 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare Transport wodny śródlądowy pasażerski Inland passenger water transport
50.40.Z 5040 50.40 5040.0 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare Transport wodny śródlądowy towarów Inland freight water transport
51.10.Z 5110 51.10 5110.0 Transporturi aeriene de pasageri Transport lotniczy pasażerski Passenger air transport
      5110.1     Scheduled passenger air transport
      5110.2     Non-scheduled passenger air transport
51.21.Z 5121 51.21 5121.0 Transporturi aeriene de marfa Transport lotniczy towarów Freight air transport
51.22.Z 5122 51.22 5122.0 Transporturi spatiale Transport kosmiczny Space transport
52.10.A 5210 52.10 5210.0 Depozitari Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Warehousing and storage of fuel gases
      5210.1     Operation of warehousing and storage facilities for water transport activities
      5210.2     Operation of warehousing and storage facilities for air transport activities
      5210.3     Operation of warehousing and storage facilities for land transport activities
52.21.Z 5221 52.21 5221.0 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Service activities incidental to land transportation
      5221.1     Operation of rail freight terminals
      5221.2     Operation of rail passenger facilities at railway stations
      5221.3     Operation of bus and coach passenger facilities at bus and coach stations
      5221.9     Other service activities incidental to land transportation, n.e.c.
52.22.A 5222 52.22 5222.0 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa Działalność usługowa wspomagająca transport morski Service activities incidental to sea transportation
52.23.Z 5223 52.23 5223.0 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Service activities incidental to air transportation
52.24.A 5224 52.24 5224.0 Manipulari Przeładunek towarów w portach morskich Cargo handling in sea ports
      5224.1     Cargo handling for water transport activities
      5224.2     Cargo handling for air transport activities
      5224.3     Cargo handling for land transport activities
52.29.A 5229 52.29 5229.0 Alte activitati anexe transporturilor Działalność morskich agencji transportowych Sea transportation agencies activities
53.10.Z 5310 53.10 5310.0 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Postal activities under universal service obligation (public operator)
53.20.Z 5320 53.20 5320.0 Alte activitati postale si de curier Pozostała działalność pocztowa i kurierska Other postal and courier activities
      5320.1     Licensed carriers
      5320.2     Unlicensed carrier
55.10.Z 5510 55.10 5510.0 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Hotels and similar accommodation
55.20.Z 5520 55.20 5520.0 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Holiday and other short-stay accommodation
      5520.1     Holiday centres and villages
      5520.2     Youth hostels
      5520.9     Other holiday and other collective accommodation
55.30.Z 5530 55.30 5530.0 Parcuri pentru rulote, campinguri, tabere Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites
55.90.Z 5590 55.90 5590.0 Alte servicii de cazare Pozostałe zakwaterowanie Other accommodation
56.10.A 5610 56.10 5610.0 Restaurante Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Restaurants and other eating places
      5610.1     Licensed restaurants
      5610.2     Unlicensed restaurants and cafes
      5610.3     Take-away food shops and mobile food stands
56.21.Z 5621 56.21 5621.0 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Event catering activities
56.29.Z 5629 56.29 5629.0 Alte activitati de alimentatie n.c.a. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Other food service activities
56.30.Z 5630 56.30 5630.0 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Przygotowywanie i podawanie napojów Beverage serving activities
      5630.1     Licensed clubs
      5630.2     Public houses and bars
58.11.Z 5811 58.11 5811.0 Activitati de editare a cartilor Wydawanie książek Book publishing
58.12.Z 5812 58.12 5812.0 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)
58.13.Z 5813 58.13 5813.0 Activitati de editare a ziarelor Wydawanie gazet Publishing of newspapers
58.14.Z 5814 58.14 5814.0 Activitati de editare a revistelor si periodicelor Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Publishing of journals and periodicals
      5814.1     Publishing of learned journals
      5814.2     Publishing of  consumer and business journals and periodicals
58.19.Z 5819 58.19 5819.0 Alte activitati de editare Pozostała działalność wydawnicza Other publishing activities
58.21.Z 5821 58.21 5821.0 Activitati de editare a jocurilor de calculator Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Publishing of computer games
58.29.Z 5829 58.29 5829.0 Activitati de editare a altor produse software Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Other software publishing
59.11.Z 5911 59.11 5911.0 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Motion picture, video and television programme production activities
      5911.1     Motion picture production activities
      5911.2     Video production activities
      5911.3     Television programme production activities
59.12.Z 5912 59.12 5912.0 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Motion picture, video and television programme post-production activities
59.13.Z 5913 59.13 5913.0 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Motion picture, video and television programme distribution activities
      5913.1     Motion picture distribution activities
      5913.2     Video distribution activities
      5913.3     Television programme distribution activities
59.14.Z 5914 59.14 5914.0 Proiectia de filme cinematografice Działalność związana z projekcją filmów Motion picture projection activities
59.20.Z 5920 59.20 5920.0 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sound recording and music publishing activities
60.10.Z 6010 60.10 6010.0 Activitati de difuzare a programelor de radio Nadawanie programów radiofonicznych Radio broadcasting
60.20.Z 6020 60.20 6020.0 Activitati de difuzare a programelor de televiziune Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Public and licence television programmes broadcasting
61.10.Z 6110 61.10 6110.0 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wired telecommunications activities
61.20.Z 6120 61.20 6120.0 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities
61.30.Z 6130 61.30 6130.0 Activitati de telecomunicatii prin satelit Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Satellite telecommunications activities
61.90.Z 6190 61.90 6190.0 Alte activitati de telecomunicatii Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Other telecommunications activities
62.01.Z 6201 62.01 6201.0 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) Działalność związana z oprogramowaniem Computer programming activities
      6201.1     Ready-made interactive leisure and entertainment software development
      6201.2     Business and domestic software development
62.02.Z 6202 62.02 6202.0 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Computer consultancy activities
62.03.Z 6203 62.03 6203.0 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Computer facilities management activities
62.09.Z 6209 62.09 6209.0 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Other information technology and computer service activities
63.11.Z 6311 63.11 6311.0 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Data processing, hosting and related activities
63.12.Z 6312 63.12 6312.0 Activitati ale portalurilor web Działalność portali internetowych Web portals
63.91.Z 6391 63.91 6391.0 Activitati ale agentilor de stiri Działalność agencji informacyjnych News agency activities
63.99.Z 6399 63.99 6399.0 Alte activitati de servicii informationale n.c.a. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Other information service activities not elsewhere classified
64.11.Z 6411 64.11 6411.0 Activitati ale bancii centrale (nationale) Działalność banku centralnego Central banking
64.19.Z 6419 64.19 6419.0 Alte activitati de intermedieri monetare Pozostałe pośrednictwo pieniężne Other monetary intermediation
      6419.1     Banks
      6419.2     Building societies
64.20.Z 6420 64.20 6420.0 Activitati ale holdingurilor Działalność holdingów finansowych Activities of holding companies
      6420.1     Activities of agricultural holding companies
      6420.2     Activities of production holding companies
      6420.3     Activities of construction holding companies
      6420.4     Activities of distribution holding companies
      6420.5     Activities of financial services holding companies
      6420.9     Activities of other holding companies n.e.c.
64.30.Z 6430 64.30 6430.0 Fonduri mutuale si alte instrumente financiare Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Trusts, funds and similar financial entities
      6430.1     Activities of investment trusts
      6430.2     Activities of unit trusts
      6430.3     Activities of venture and development capital companies
      6430.4     Activities of open-ended investment companies
      6430.5     Activities of property unit trusts
      6430.6     Activities of real estate investment trusts
64.91.Z 6491 64.91 6491.0 Leasing financiar Leasing finansowy Financial leasing
64.92.Z 6492 64.92 6492.0 Alte activitati de creditare Pozostałe formy udzielania kredytów Other credit granting
      6492.1     Credit granting by non-deposit taking finance houses and other specialist consumer credit grantors
      6492.2     Activities of mortgage finance companies
      6492.9     Other credit granting n.e.c.
64.99.Z 6499 64.99 6499.0 Alte intermedieri financiare n.c.a. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified
      6499.1     Security dealing on own account
      6499.2     Factoring
      6499.9     Financial intermediation not elsewhere classified
65.11.Z 6511 65.11 6511.0 Activitati de asigurari de viata Ubezpieczenia na życie Life insurance
65.12.Z 6512 65.12 6512.0 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Other personal and property insurance
65.20.Z 6520 65.20 6520.0 Activitati de reasigurare Reasekuracja Reinsurance
      6520.1     Life reinsurance
      6520.2     Non-life reinsurance
65.30.Z 6530 65.30 6530.0 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) Fundusze emerytalne Pension funding
66.11.Z 6611 66.11 6611.0 Administrarea pietelor financiare Zarządzanie rynkami finansowymi Administration of financial markets
66.12.Z 6612 66.12 6612.0 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Security and commodity contracts brokerage
66.19.Z 6619 66.19 6619.0 Activitati auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensie. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
66.21.Z 6621 66.21 6621.0 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Risk and damage evaluation
66.22.Z 6622 66.22 6622.0 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Activities of insurance agents and brokers
66.29.Z 6629 66.29 6629.0 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Other activities auxiliary to insurance and pension funding
66.30.Z 6630 66.30 6630.0 Activitati de administrare a fondurilor Działalność związana z zarządzaniem funduszami Fund management activities
68.10.Z 6810 68.10 6810.0 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Buying and selling of own real estate
68.20.Z 6820 68.20 6820.0 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rental and operating of own or leased real estate
      6820.1     Renting and operating of Housing Association real estate
      6820.2     Letting and operating of conference and exhibition centres
      6820.9     Other letting and operating of own or leased real estate
68.31.Z 6831 68.31 6831.0 Agentii imobiliare Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Real estate agencies
68.32.Z 6832 68.32 6832.0 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Management of real estate on a fee or contract basis
69.10.Z 6910 69.10 6910.0 Activitati juridice Działalność prawnicza Legal activities
      6910.1     Barristers at law
      6910.2     Solicitors
      6910.9     Activities of patent and copyright agents; other legal activities n.e.c.
69.20.Z 6920 69.20 6920.0 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
      6920.1     Accounting and auditing activities
      6920.2     Bookkeeping activities
      6920.3     Tax consultancy
70.10.Z 7010 70.10 7010.0 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies
70.21.Z 7021 70.21 7021.0 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Public relations and communication activities
70.22.Z 7022 70.22 7022.0 Activitati de consultanta pentru afaceri si management Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Business and other management consultancy activities
      7022.1     Financial management
      7022.9     Management consultancy activities other than financial management
71.11.Z 7111 71.11 7111.0 Activitati de arhitectura Działalność w zakresie architektury Architectural activities
      7111.1     Architectural activities
      7111.2     Urban planning and landscape architectural activities
71.12.Z 7112 71.12 7112.0 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Engineering activities and related technical consultancy
      7112.1     Engineering design activities for industrial process and production
      7112.2     Engineering related scientific and technical consulting activities
      7112.9     Other engineering activities
71.20.A 7120 71.20 7120.0 Activitati de testare si analize tehnice Badania i analizy związane z jakością żywności Food quality testing and analysis
72.11.Z 7211 72.11 7211.0 Cercetare- dezvoltare in biotehnologie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Research and experimental development on biotechnology
72.19.Z 7219 72.19 7219.0 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Other research and experimental development on natural sciences and engineering
72.20.Z 7220 72.20 7220.0 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Research and experimental development on social sciences and humanities
73.11.Z 7311 73.11 7311.0 Activitati ale agentiilor de publicitate Działalność agencji reklamowych Advertising agencies activities
73.12.A 7312 73.12 7312.0 Servicii de reprezentare media Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television
73.20.Z 7320 73.20 7320.0 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice Badanie rynku i opinii publicznej Market research and public opinion polling
74.10.Z 7410 74.10 7410.0 Activitati de design specializat Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Specialised design activities
74.20.Z 7420 74.20 7420.0 Activitati fotografice Działalność fotograficzna Photographic activities
      7420.1     Portrait photographic activities
      7420.2     Other specialist photography
      7420.3     Film processing
      7420.9     Photographic activities not elsewhere classified
74.30.Z 7430 74.30 7430.0 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) Działalność związana z tłumaczeniami Translation and interpretation activities
74.90.Z 7490 74.90 7490.0 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified
      7490.1     Environmental consulting activities
      7490.2     Quantity surveying activities
      7490.9     Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
      7499.0     Non-trading company
75.00.Z 7500 75.00 7500.0 Activitati veterinare DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Veterinary activities
77.11.Z 7711 77.11 7711.0 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Rental and leasing of cars and light motor vehicles
77.12.Z 7712 77.12 7712.0 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles
77.21.Z 7721 77.21 7721.0 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Rental and leasing of recreational and sports goods
77.22.Z 7722 77.22 7722.0 inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Rental of video tapes and CDs, DVDs etc.
77.29.Z 7729 77.29 7729.0 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Rental and leasing of other personal and household goods
      7729.1     Renting and leasing of media entertainment equipment
      7729.9     Renting and leasing of other personal and household goods
77.31.Z 7731 77.31 7731.0 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Rental and leasing of agricultural machinery and equipment
77.32.Z 7732 77.32 7732.0 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rental and leasing of construction machinery and equipment
77.33.Z 7733 77.33 7733.0 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers
77.34.Z 7734 77.34 7734.0 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Rental and leasing of water transport equipment
      7734.1     Renting and leasing of passenger water transport equipment
      7734.2     Renting and leasing of freight water transport equipment
77.35.Z 7735 77.35 7735.0 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Rental and leasing of air transport equipment
      7735.1     Renting and leasing of air passenger transport equipment
      7735.2     Renting and leasing of freight air transport equipment
77.39.Z 7739 77.39 7739.0 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified
77.40.Z 7740 77.40 7740.0 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works
78.10.Z 7810 78.10 7810.0 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Activities of employment placement agencies
      7810.1     Motion picture, television and other theatrical casting activities
      7810.9     Other activities of employment placement agencies
78.20.Z 7820 78.20 7820.0 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului Działalność agencji pracy tymczasowej Temporary employment agency activities
78.30.Z 7830 78.30 7830.0 Servicii de furnizare si management a fortei de munca Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Other human resources provision
79.11.A 7911 79.11 7911.0 Activitati ale agentiilor turistice Działalność agentów turystycznych Tour agents activities
79.12.Z 7912 79.12 7912.0 Activitati ale tur-operatorilor Działalność organizatorów turystyki Tour operator activities
79.90.A 7920 79.90 7990.0 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Couriers on package tours and tour guides activities
      7990.1     Activities of tourist guides
      7990.9     Other reservation service activities n.e.c.
80.10.Z 8010 80.10 8010.0 Activitati de protectie si garda Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Private security activities, excluding security systems service activities
80.20.Z 8020 80.20 8020.0 Activitati de servicii privind sistemele de securizare Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Security systems service activities
80.30.Z 8030 80.30 8030.0 Activitati de investigatii Działalność detektywistyczna Investigation activities
81.10.Z 8110 81.10 8110.0 Activitati de servicii suport combinate Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Buildings service support activities
81.21.Z 8121 81.21 8121.0 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych General cleaning of buildings
81.22.Z 8122 81.22 8122.0 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specialised building and industrial cleaning activities
      8122.1     Window cleaning services
      8122.2     Specialised cleaning services
      8122.3     Furnace and chimney cleaning services
      8122.9     Other building and industrial cleaning activities
81.29.Z 8129 81.29 8129.0 Alte activitati de curatenie n.c.a. Pozostałe sprzątanie Other cleaning activities
      8129.1     Disinfecting and exterminating services
      8129.9     Other cleaning services
81.30.Z 8130 81.30 8130.0 Activitati de intretinere peisagistica Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Landscape service activities
82.11.Z 8211 82.11 8211.0 Activitati combinate de secretariat Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Office administrative service activities
82.19.Z 8219 82.19 8219.0 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Photocopying, document preparation and other specialised office support activities
82.20.Z 8220 82.20 8220.0 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) Działalność centrów telefonicznych (call center) Activities of call centres
82.30.Z 8230 82.30 8230.0 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Organisation of conventions and trade shows
      8230.1     Activities of exhibition and fair organisers
      8230.2     Activities of conference organisers
82.91.Z 8291 82.91 8291.0 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Activities of collection agencies and credit bureaus
      8291.1     Activities of collection agencies
      8291.2     Activities of credit bureaus
82.92.Z 8292 82.92 8292.0 Activitati de ambalare Działalność związana z pakowaniem Packaging activities
82.99.Z 8299 82.99 8299.0 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Other business support service activities not elsewhere classified
84.11.Z 8411 84.11 8411.0 Servicii de administratie publica generala Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej General public administration activities
84.12.Z 8412 84.12 8412.0 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security
84.13.Z 8413 84.13 8413.0 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
84.21.Z 8421 84.21 8421.0 Activitati de servicii externe Sprawy zagraniczne Foreign affairs
84.22.Z 8422 84.22 8422.0 Activitati de aparare nationala Obrona narodowa Defence activities
84.23.Z 8423 84.23 8423.0 Activitati de justitie Wymiar sprawiedliwości Justice and judicial activities
84.24.Z 8424 84.24 8424.0 Activitati de ordine publica si de protectie civila Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne Public order and safety activities
84.25.Z 8425 84.25 8425.0 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora Ochrona przeciwpożarowa Fire service activities
84.30.Z 8430 84.30 8430.0 Activitati de protectie sociala obligatorie Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Compulsory social security activities
85.10.Z 8510 85.10 8510.0 invatamant prescolar Placówki wychowania przedszkolnego Pre-primary education
85.20.Z 8520 85.20 8520.0 invatamant primar Szkoły podstawowe Primary education
85.31.A 8531 85.31 8531.0 invatamant secundar general Gimnazja Lower secondary schools
85.32.A 8532 85.32 8532.0 invatamant secundar, tehnic sau profesional Technika Technical secondary schools
85.41.A 8541 85.41 8541.0 invatamant superior non- universitar Szkoły policealne Post-secondary non-tertiary education
85.42.Z 8542 85.42 8542.0 invatamant superior universitar Szkoły wyższe  
      8542.1     First-degree level higher education
      8542.2     Post-graduate level higher education
85.51.Z 8551 85.51 8551.0 invatamant in domeniul sportiv si recreational Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Out-of-school forms of sports and leisure education
85.52.Z 8552 85.52 8552.0 invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice si alte domenii) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Out-of-school forms of cultural education
85.53.Z 8553 85.53 8553.0 scoli de conducere (pilotaj) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Out-of- school forms of driving education
85.59.A 8559 85.59 8559.0 Alte forme de invatamant n.c.a. Nauka języków obcych Teaching of foreign languages
85.60.Z 8560 85.60 8560.0 Activitati de servicii suport pentru invatamant Działalność wspomagająca edukację Educational support activities
86.10.Z 8610 86.10 8610.0 Activitati de asistenta spitaliceasca Działalność szpitali Hospital activities
      8610.1     Hospital activities
      8610.2     Medical nursing home activities
86.21.Z 8621 86.21 8621.0 Activitati de asistenta medicala generala Praktyka lekarska ogólna General medical practice activities
86.22.Z 8622 86.22 8622.0 Activitati de asistenta medicala specializata Praktyka lekarska specjalistyczna Specialist medical practice activities
86.23.Z 8623 86.23 8623.0 Activitati de asistenta stomatologica Praktyka lekarska dentystyczna Dental practice activities
86.90.A 8690 86.90 8690.0 Alte activitati referitoare la sanatatea umana Działalność fizjoterapeutyczna Physiotherapeutical activities
87.10.Z 8710 87.10 8710.0 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Residential nursing care activities
87.20.Z 8720 87.20 8720.0 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
87.30.Z 8730 87.30 8730.0 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Residential care activities for the elderly and disabled
87.90.Z 8790 87.90 8790.0 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Other residential care activities
88.10.Z 8810 88.10 8810.0 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
88.91.Z 8891 88.91 8891.0 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii Opieka dzienna nad dziećmi Child day-care activities
88.99.Z 8899 88.99 8899.0 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Other social work activities without accommodation notelsewhere classified
90.01.Z 9001 90.01 9001.0 Activitati de interpretare artistica (spectacole) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Performing arts activities
90.02.Z 9002 90.02 9002.0 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Support activities to performing arts
90.03.Z 9003 90.03 9003.0 Activitati de creatie artistica Artystyczna i literacka działalność twórcza Artistic creation activities
90.04.Z 9004 90.04 9004.0 Activitati de gestionare a salilor de spectacole Działalność obiektów kulturalnych Operation of arts facilities
91.01.A 9101 91.01 9101.0 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor Działalność bibliotek Library activities
      9101.1     Library activities
      9101.2     Archives activities
91.02.Z 9102 91.02 9102.0 Activitati ale muzeelor Działalność muzeów Museums activities
91.03.Z 9103 91.03 9103.0 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions
91.04.Z 9104 91.04 9104.0 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
92.00.Z 9200 92.00 9200.0 Activitati de jocuri de noroc si pariuri DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Gambling and betting activities
93.11.Z 9311 93.11 9311.0 Activitati ale bazelor sportive Działalność obiektów sportowych Operation of sports facilities
93.12.Z 9312 93.12 9312.0 Activitati ale cluburilor sportive Działalność klubów sportowych Activities of sports clubs
93.13.Z 9313 93.13 9313.0 Activitati ale centrelor de fitness Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Operation of fitness facilities
93.19.Z 9319 93.19 9319.0 Alte activitati sportive Pozostała działalność związana ze sportem Other sports activities
      9319.1     Activities of racehorse owners
      9319.9     Other sports activities
93.21.Z 9321 93.21 9321.0 Balciuri si parcuri de distractii Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Activities of amusement parks and theme parks
93.29.Z 9329 93.29 9329.0 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Other amusement and recreation activities
94.11.Z 9411 94.11 9411.0 Activitati ale organizatiilor economice si patronale Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Activities of commercial and employers organisations
94.12.Z 9412 94.12 9412.0 Activitati ale organizatiilor profesionale Działalność organizacji profesjonalnych Activities of professional organisations
94.20.Z 9420 94.20 9420.0 Activitati ale sindicatelor salariatilor Działalność związków zawodowych Activities of trade unions
94.91.Z 9491 94.91 9491.0 Activitati ale organizatiilor religioase Działalność organizacji religijnych Activities of religious organisations
94.92.Z 9492 94.92 9492.0 Activitati ale organizatiilor politice Działalność organizacji politycznych Activities of political organisations
94.99.Z 9499 94.99 9499.0 Activitati ale altor organizatii n.c.a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Activities of other membership organisations not elsewhere classified
95.11.Z 9511 95.11 9511.0 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Repair and maintenance of computers and peripheral equipment
95.12.Z 9512 95.12 9512.0 Repararea echipamentelor de comunicatii Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Repair and maintenance of (tele)communication equipment
95.21.Z 9521 95.21 9521.0 Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Repair and maintenance of consumer electronics
95.22.Z 9522 95.22 9522.0 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment
95.23.Z 9523 95.23 9523.0 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Repair of footwear and leather goods
95.24.Z 9524 95.24 9524.0 Repararea mobilei si a furniturilor casnice Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Repair and maintenance of furniture and home furnishings
95.25.Z 9525 95.25 9525.0 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Repair of watches, clocks and jewellery
95.29.Z 9529 95.29 9529.0 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Repair of other personal and household goods
96.01.Z 9601 96.01 9601.0 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products
96.02.Z 9602 96.02 9602.0 Coafura si alte activitati de infrumusetare Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Hairdressing and other beauty treatment
96.03.Z 9603 96.03 9603.0 Activitati de pompe funebre si similare Pogrzeby i działalność pokrewna Funeral and related activities
96.04.Z 9604 96.04 9604.0 Activitati de intretinere corporala Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Physical well-being activities
96.09.Z 9609 96.09 9609.0 Alte activitati de servicii n.c.a. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Other personal service activities not elsewhere classified
97.00.Z 9700 97.00 9700.0 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW Households as employers of domestic personnel
      9800.0     Residents property management
98.10.Z 9810 98.10 9810.0 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby Goods-producing activities of private households for own use
98.20.Z 9820 98.20 9820.0 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby Service-producing activities of private households for own use
99.00.Z 9900 99.00 9900.0 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Extraterritorial organisations and bodies
      9999.9     Dormant Company

Activity Domains CAEN NACE SIC PKT list- Search and find easily the desired domain

You can select your Romania Company Database by activity domains CAEN NACE SIC PKT here

For details and personalized offers please contact us.

Contact

CLIENT SOLUTIONS GROUP

Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 5-7 sector 2 Bucuresti

Tel: 0774-425.917
Tel: 0748-750.621
Tel: 021-3131.686
Fax:021-3131.686

contact

SOCIAL MEDIA

     

Subscribing